ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Kiểm định an toàn các thiết bị lao động đúng quy trình

Kiểm định an toàn các thiết bị lao động đúng quy trình

Để có thể tiến hành kiểm định các thiết bị lao động đúng cách, việc này cần được tiến hành đúng quy trình và đảm bảo đầy đủ các điều kiện được đặt ra cho hoạt động kiểm định của mình.

Kiểm định an toàn là một khái niệm thường gặp trong đời sống hiện nay, bất cứ sản phẩm hoặc thiết bị lao động nào đưa ra thị trường đều đòi hỏi phải kiểm định an toàn mới được người mua lựa chọn. Các thiết bị lao động cũng sẽ có các qui trình kiểm định an toàn riêng.

Kiểm định an toàn  thiết bị lao động là hoạt động kiểm tra, giám định thiết bị lao động sự phù hợp các thông số an toàn được qui định từ trước theo qui định của pháp luật, đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng cũng như người làm việc cùng với các thiết bị lao động ấy, đồng thời cũng đánh giá được độ sai lệch, hư hỏng của các thiết bị lao động để kịp thời sửa chữa và phục hồi các thiết bị lao động. Kiểm định an toàn quá công việc được ưu tiên hàng đồng trước khi đưa các thiết bị lao động vào hoạt động vừa tạo ra sự an toàn trong quá trình làm việc đồng thời cũng tạo được hiểu quả công việc nhanh chóng.

Tuỳ vào các loại sản phẩm mà sẽ có những qui trình kiểm định an toàn riêng, sẽ có những đánh giá và thông số riêng. Thiết bị lao động là một trong nhưng sản phẩm có qui trình kiểm định an toàn khá gắt gao và cũng tuỳ thuộc vào từ thiết bị mà sẽ có những qui trình cũng như những thông số kỹ thuật an toàn riêng. Qui trình kiểm định an toàn thiết bị lao động được tiến hành theo ba giai đoạn chính, kiểm định ban đầulà quá trình kiểm định đầu tiên khi mới hoàn thành thiết bị, kiểm định sẽ được tiến hành một các kĩ lưỡng từ ngoài vào trong, đảm bảo phải đạt tiêu chuẩn các thông số kỹ thuật, quá trình này là quá trình quan trọng bởi việc kiểm định này sẽ quyết định sản phẩm có hợp lệ để sử dụng và bán ra hay không. Kiểm định định kỳ là quá trình kiểm định được lập lại sau khi tiến hành kiểm định ban đầu và được lặp lại theo chu kỳ vài tháng hoặc vài năm cho đến khi ngừng hoặc động. Kiểm định bất thường là kiểm định khi có sự cố xảy ra với thiết bị hoặc nơi đặt thiết bị, có thể là động đất hoặc va đập khi di chuyển nhầm đảm bảo sự an toàn và hoạt động bình thường của thiết bị.

Tuỳ thuộc vào từng loại thiết bị mà sẽ có những qui trình kiểm định riêng cũng như các thông số an toàn riêng, tuy nhiên tất cả các thiết bị đều phải trãi qua quá trình kiểm định ban đầu để chắc chắn độ an toàn và có thể hoạt động tốt và an toàn khi đưa vào sử dụng.